Index
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2012-2016
2009-2011
2005-2008
Before 2005

C Li, H Zhong, Y Xie, T Bai, B Yan, C Sonne. Speed up multi-pathogen surveillance The Lancet 2023, 401 (10374), 345-346 (IF: 202.731)

Juan Ma, Shenqing Wang, Chuanfang Zhao, Xiliang Yan, Quanzhong Ren, Zheng Dong, Jiahuang Qiu, Yin Liu, Ming Xu, Bing Yan*, Sijin Liu*. Computer-aided discovery of potent broad-spectrum vaccine adjuvants Angewandte Chemie International Edition 2023. (IF: 16.823)

Guohong Liu, Xiliang Yan*, Chengjun Li*, Song Hu, Jiachen Yan, Bing Yan*. Unraveling the joint toxicity of transition-metal dichalcogenides and per- and polyfluoroalkyl substances in aqueous mediums by experimentation, machine learning and molecular dynamics. Journal of Hazardous Materials 2023, 443, 130303. (IF: 14.224)

Chanchan Xu, Haiqing Wang, Li Zhou*, Bing Yan*. Phenotypic and transcriptomic shifts in roots and leaves of rice under the joint stress from microplastic and arsenic. Journal of Hazardous Materials 2023. (IF: 14.224)

Hai-Yuan Chi, Xiao-Xia Zhou,*, Min-Rong Wu, Wan-Yu Shan, Jing-Fu Liu, Jin-Quan Wan, Bing Yan, Rui Liu*. Regulating the Reaction Pathway of nZVI to Improve the Decontamination Performance through Magnetic Spatial Confinement Effect. Journal of Hazardous Materials 2023. (IF: 14.224)

JianLiu, YutingWen, YucongMo, WeizhenLiu, XiliangYan, HongyuZhou*, BingYan. Chemical speciation determines combined cytotoxicity: Examples of biochar and arsenic/chromium. Journal of Hazardous Materials 2023. (IF: 14.224)

Chao Liu, Haiqing Wang, Muhammad Usman, Mengyuan Ji, Jun Sha, Zhenda Liang, Lishan Zhu, Li Zhou*, Bing Yan*. Nonmonotonic Effect of CuO Nanoparticles on Medium-Chain Carboxylates Production from Waste Activated Sludge. Water Research 2023. (IF: 13.400)

Jiachen Yan#, guohong Liu#, Hanle Chen, Song Hu, Xiaohong Wang, Bing Yan*, Xiliang Yan*. A Curated Toxicity Database for Machine Learning and Design of Environmentally Friendly Ionic Liquids. Environmental Science & Technology Letters 2023. (IF: 11.558)

Tianwei Hao, Yan Gao, Ze-Chen Li, Xiao-Xia Zhou,* and Bing Yan. Size-Dependent Uptake and Depuration of Nanoplastics in Tilapia (Oreochromis niloticus) and Distinct Intestinal Impacts. ES&T 2023. (IF: 11.357)

Long Kong, Guizhen Yan, Xinxin Huang, Yanxin Wu, Xin Che, Jian Liu, Jianbo Jia, Hongyu Zhou*, Bing Yan. Sequential exposures of single walled carbon nanotubes and heavy metal ions to macrophages induce different cytotoxicity. Sci. Total Environ 2023, 161059 (IF: 10.753)

Haiyan Zhang, Zhigang Yu, Chengcheng Zhu, Ruiqiang Yang*, Bing Yan, Guibin Jiang. Green or not? Environmental challenges from photovoltaic technology. Environ. Pollu 2023. (IF: 9.988)

Yongyi Wei, Hainan Sun* and Bing Yan*. Oxidized graphene alleviates benzo[a]pyrene-induced cytotoxicity by suppressing mitochondrial apoptosis pathways. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2023.

Chao Liu, Muhammad Usman, Mengyuan Ji, Jun Sha, Li Zhou,*, Bing Yan. Response mechanisms of Anaerobic fermentative Sludge to Zinc Oxide Nanoparticles during Medium-Chain Carboxylates Production from Waste Activated Sludge. Chemosphere 2023. (IF: 8.943)

Yanxin Wu#, Rongtao Liu#, Jian Liu, Jianbo Jia, Hongyu Zhou*, Bing Yan. The role of crystallinity of palladium nanocrystals in ROS generation and cytotoxicity induction. Nanoscale 2023. (IF: 8.307)